HISTORIA


       Ziemie, na której leżą Bezledy zamieszkiwali Prusowi przez prawie dwa tysiące lat. Kraj ich bogaty był w lasy, wody. Z tego powodu ważnymi gałęziami gospodarstw Prusów stały się łowiectwo i rybołówstwo.
      Znali brony, sierpy, kosy widły itd. Siali pszenicę, jęczmień, żyto, owies. Znali bób, mak, fasolę grykę. Zakładali sady owoce. Hodowali bydło, konie, świnie i drób.
      Nic więc dziwnego, że na tak urodzajne ziemie i gospodarny lud mieli ochotę Polacy, Litwini i Krzyżacy. Nie mając utworzonej organizacji państwowej stanęli Prusowie na pół bezbronni wobec najeźdźców, zwłaszcza krzyżackich.
      Bezledy były w tych czasach grodziskiem zwane też Bezledzkim Grodziskiem. Krzyżacy zdobywali jedne grodziska, inne zaś zostały opuszczane przez obrońców. Największe ekspansje krzyżackie zaczęły się w XIII wieku. Opanowali oni Warmię, Barcję i Natancję, a więc i Bezldy. I tu Krzyżacy wznieśli strażnicę. Jednak po kilku miesiącach strażnica legła w gruzach, bowiem prusowie wzniecili powstanie przeciw najeźdźcom. W 1249 roku został podpisany układ, na mocy którego Prusowie zobowiązali się przyjąć chrześcijaństwo oraz być lojalni wobec Zakonu. W 1260 roku wybuchło drugie powstanie, w którym brali udział Prusowie z Natancji. Po roku 1266 Krzyżacy dzięki napływowi ochotników z Niemiec i Czech zaczęli zyskiwać przewagę na Prusami. Krzyżacy uważali Prusów za poddanych pozbawionych wszelkich praw. Pierwsza wzmianka o Bezledach pochodzi z roku 1274. bezledy wywodzą swą nazwę od słów pruskich baisus = wstrętny i laydis = glina. Pierwotna nazwa Beselede, nazwa urzędowa w roku 1939 Beisleiden. Następna wzmianka o Bezledach pochodzi z 1440 roku kiedy szlachta z tego terytorium przystąpiła do organizacji antykrzyżackiej zwanej Związkiem Pruskim. Przy akcie erekcyjnym przyłożyli swe pieczęcie Filip z Bezled i Piotr z Toka.
      Od połowy XV wieku do końca XVIII stulecia następuje rozwój potęgi szlachty niemieckiej. W ten sposób właścicielami Bezled stają się Von Oldenburgowie. Majątek ziemski Bezled liczył sobie pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku 1846 hektarów i obejmował następujące folwarki: Bodzewo, Gamzławki, Lejdy, Piergozy, Sądki, Styligi i Wola. Bezledy jako duża miejscowość wiejska przetrwała do drugiej wojny światowej o czym świadczy duża liczba dzieci w szkole. W roku 1935 wynosiła 132 uczniów.
       Pod koniec drugiej wojny światowej właściciele Bezled opuścili nowo wybudowany pałac. Za nimi podążyli na Zachód pozostali mieszkańcy. Opustoszałe majątki obszarnicze nadawały się na przekształcenie w przyfrontowe gospodarstwa rolne. W sierpniu 1947 roku zaczęli napływać do Bezled pierwsi osadnicy przesiedlani w ramach akcji Wisła. W marcu 1948 roku musieli opuścić Bezledy i przenieść się do sąsiednich wsi. Tam natomiast przeniesiono kierownictwo Państwowych Nieruchomości Ziemskich Falcewa. Rozpoczęto zagospodarowywać ugory. W tym też czasie zaczęli napływać do Bezled tzw. robotnicy sezonowi z dawnego województwa warszawskiego białostockiego. Większość z nich pozostała na stałe. Pierwsi administratorzy państwowych majątków to ludzie nie przygotowani do zarządzania i gospodarowania w tak dużych jednostkach gospodarczych.
       W Bezledach po wojnie powstały poszczególne instytucje dla ludności: siedziba gromady, szkoły, poczta, sklep spożywczo - przemysłowy, ośrodek zdrowia. Rok 1966 stał się przełomem w dziejach Bezled. Powołany został tu pierwszy w powiecie i trzeci w województwie olsztyńskim Kombinat PGR Bezledy. Zaczęto rozbudowywać bazę do produkcji rolnej. Budowano chlewnie, obory, magazyny warsztaty naprawy sprzętu. Ruszyło budownictwo mieszkaniowe. W latach 1968 do 1984 wybudowano 219 mieszkań. rozpoczęto budowę nowej szkoły, ośrodka zdrowia, przedszkola, żłobka, domu kultury i pawilonów handlowych.
       Okres rozbudowy trwał do końca 1984 roku, kiedy to powstały nowe zakłady jak: wytwórnie pasz, trak, stolarnia oraz oczyszczalnia ścieków i centralna kotłownia. W Bezledach do końca lat osiemdziesiątych mieszkało około 1500 ludzi posiadających do swojej dyspozycji wszystkie możliwe warunki do życia. Każda rodzina miała samodzielne mieszkanie i każdy chętny miał pracę oraz masę świadczeń socjalnych. Zakłady zatrudniały 780 osób, z samych Bezled zatrudnionych było 370 osób. W 1992 roku wielozakładowe gospodarstwo rolne zostało rozparcelowane na kilka zakładów. Następowała ich prywatyzacja. Zakłady, które nie zostały sprywatyzowane przeszły pod zarząd Agencji Rolnej Skarbu Państwa O/T w Olsztynie. W chwili obecnej pod zarządem Agencji jest tylko jedno gospodarstwo dawny Zakład rolny Bezledy.

do góry


ZABYTKI BEZLED

Na skraju Bezled przy drodze wiodącej do Gamzławek znajduje się siedemnastowieczna kaplica w stylu gotyckim. Do 1982 roku odprawiane były w niej msze święte. Obecnie nie jest użytkowana.

Kaplica gotycka

Na terenie dawnego Zakładu Rolnego - Bezledy zachował się budynek gospodarczy zbudowany w stylu pruskim (tzw. zabytkowe mury pruskie)

Mury pruskie

Mury pruskie


do góry


NAJSTARSZE BUDYNKI

Najstarsze budynki gospodarskie to obora z 1909 roku i stajnia z 1911 roku. W latach siedemdziesiątych zaadaptowano je na tuczarnię i warsztat naprawy maszyn. Od 1996 roku nie prowadzi się w nich żadnej produkcji.

Budynek stajni

Budynek obory

Najstarszy budynek mieszkalnydo góry


OSIEDLA MIESZKANIOWE

Mieszkańcy podzielili Bezledy na część starą i nową. Starą nazwano też dolną, a nową górną.

Osiedle domków jednorodzinnych - stare

Osiedle domków jednorodzinnych - nowe


Osiedle bloków i domków jednorodzinnych podłączone jest pod centralną kotłownię, oczyszczalnię ścieków komunalnych i hydrofornię.

Kotłownia

Oczyszczalnia ścieków


do góry


BUDYNKI PUBLICZNE

We wrześniu 1968 roku oddano do użytku w Bezledach nową szkołę. Wraz z rozkwitem Kombinatu Rolnego - Bezledy zwiększała się ilość mieszkańców, a tym samym i dzieci. Szkoła nie mogła pomieścić uczniów z Bezled i okolicznych wsi. Przy finansowej pomocy Kombinatu wybudowano w 1968 roku nowy dwupiętrowy budynek szkolny. Został on połączony ze starą szkołą łącznikiem. W 1998 roku w Szkole Podstawowej w Bezledach uczy się 322 dzieci w 16-stu oddziałach. Zatrudnionych było wtedy 30 nauczycieli.

Budynek szkoły z 1968 roku


Budynek szkoły z 1989 roku


W 1968 roku utworzono w Beledach przedszkole. Po dziesięciu latach dzieci przeniosły się do nowo oddanego budynku. W 1998 roku uczęszczało do niego 45 dzieci. Uczyły je 3 nauczycielki w 2-ch oddziałach. Obecnie w budynku przedszkola jest szkoła podstawowa -uczą się tam klasy 1-3.


Na terenie Bezled działa Wiejski Dom Kultury i gminna Biblioteka Publiczna. WDK działalność swoją opiera na uczniach szkoły i miejscowej młodzieży. Istnieją tam: kółka plastyczne, muzyczne oraz wokalne.

Wiejski Dom Kultury


W miejscowości dział Gminy Klub Sportowy "Granica-Bezledy" Sportowcy trenują oraz rozgrywają mecze na stadionie. Odbywają się tam wszystkie imprezy sportowe.

Stadion


Do 1982 roku Bezledy należały do Parafii Żydowo. 10 października 1982 roku utworzono Rzymsko -Katolicką Parafię Bezledy. Wkrótce rozpoczęto budowę kościoła. W czerwcu 1986 roku odbyła się jego konsekracja.

Kościół p/w Św. M. Kolbe


do góry


PUNKTY USŁUGOWE

W centrum Bezled znajdują się sklepy spożywczo-przemysłowe. Są to sklepy należące do GS-u i sklepy prywatne. Obok nich stoi budynek hotelowo-restauracyjny. Obecnie nie jest on używany.

Pawilony handlowe


W centrum jest również Wiejski Ośrodek Zdrowia i Komisariat Policji. Komisariat Policji w Bezledach został powołany 15 października 1994 roku. Jest to komisariat IV kategorii obsługujący teren przygraniczny.

Budynek hotelowo - restauracyjny

Komisariat Policji


W starej części Bezledy znajduje się budynek poczty. Został on przebudowany w 1997 roku. W grudniu 1997 roku Bezledy zostały podłączone do automatycznej sieci telekomunikacyjnej.

Stary budynek poczty

Nowy budynek poczty


W 1968 roku powołano w miejscowości Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną, która działa do chwili obecnej.

Ochotnicza Straż Pożarna


do góry


ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

W obecnym czasie w Bezledach jest tylko jeden zakład przemysłowy. Jest to Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe "AGROPASZ". Prowadzi ono skup płodów rolnych, suszarnictwo zbóż i nasion roślin strączkowych, przechowalnictwo ziemiopłodów oraz produkcję pasz treściwych dla bydła, trzody i drobiu.

PP-H "AGROPASZ" - Bezledy


Do 1997 roku istniało Przedsiębiorstwo "AGROLAS", w którego skład wchodził trak i stolarnia. Obecnie przekształciło się w prywatną spółkę.

Trak

AGROLAS


do góry


PRZEJŚCIE GRANICZNE

W Bezledach znajduje się najnowocześniejsze w kraju międzynarodowe przejście graniczne.. Przez nie wiedzie najkrótsza droga z Warszawy przez Olsztyn, Bartoszyce do Kaliningradu - dawny szlak bursztynowy.

Droga nr 51

Przejście graniczne


NAJPIĘKNIEJSZE ZAKĄTKI

Do najbardziej urokliwych miejsc należy stary park, w którym znajdują się niewielkie stawy, wiosną i latem miejsce spotkań wędkarzy. Mieszkańcy Bezled lubią spacerować zakolami leniwej, małej rzeczki Bezledki.

Staw w Parku

Staw z wysepką

Rzeka Bezledka


do góry